Als scoutinggroep vinden wij het belangrijk dat er aan alle kwaliteit en veiligheidseisen voldaan wordt, uw kind maakt bij ons uitdagende en soms grensverleggende dingen mee, maar niet altijd zonder gevaar. Daarom is het van belang dat wij er alles aan doen om het voor de jeugdleden en onze vrijwilligers zo veilig mogelijk te maken. Dit doen wij op de volgende manieren

Veiligheid in en rondom ons clubhuis

Om de veiligheid in en rondom ons clubhuis te garanderen laten wij regelmatig de arbo & milieu inspectie langskomen om een inventarisatieronde te maken, de huysmeester zorgt er samen met het tuinteam voor dat ons pand en terrein goed onderhouden blijft en er geen onveilige situaties kunnen optreden, daarnaast hebben wij een corveerooster om ons pand schoon te houden.

Er is een speciaal materiaalteam die verantwoordelijk is voor het materiaal beheer, zij weten precies wat er aanwezig is in ons materiaalhok, door regelmatig het materiaal te controleren kunnen wij ervoor zorgen dat materiaal dat dreigt te sneuvelen preventief vervangen wordt.

ARBO

Om aan de landelijke wet- en regelgeving te voldoen is ook de Huysmangroep actief op het gebied van ARBO. De verantwoordelijkheid ligt gedeeld in een afgevaardigde vanuit de stichting en een afgevaardigde vanuit het verenigingsbestuur. De uitvoering wordt gedaan vanuit een werkgroep die een situatieafhankelijke samenstelling heeft. Over het algemeen zal bijvoorbeeld de huismeester en iemand vanuit het materiaal in vertegenwoordigd zijn.

Iedereen uit de groep kan een activiteit stilleggen als hij/zij twijfelt aan de veiligheid hiervan. Dit dient gemeld te worden aan de ARBO-coördinator, die de situatie zal beoordelen, eventueel geholpen door andere deskundigen. De ARBO-coördinator is degene die de activiteit, al dan niet in gewijzigde opzet, weer kan laten aanvangen.

RIE

De wet- en regelgeving bepaalt dat er jaarlijks een RIE wordt gedaan, dit staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Aan de hand van een checklist (bijvoorbeeld via Scouting Nederland, de regio of een andere scoutinggroep verkregen) wordt gekeken of er potentiële risico’s zijn en hoe deze kunnen worden afgedekt. Uit deze RIE zal een actielijst komen welke de plannen voor de komende tijd bepaalt. Naast de RIE kan er af en toe een specifiek onderzoekje gedaan worden naar de stand van zaken op bepaalde punten, bijvoorbeeld materiaal, brandveiligheid, gebouw, terrein etc. Deze onderzoekjes noemen we ook wel “audits”. Aan de hand hiervan wordt duidelijk of voor deze specifieke zaken alles goed voor mekaar is. Deze audits kunnen, al dan niet aangekondigd, door de deskundigen worden gedaan.

Samenwerken en van elkaar leren

Scouting gaat onder andere over samenwerken, leren en grenzen verleggen. Naarmate je ouder wordt krijg je stapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Je doet altijd dingen samen, waarbij de oudere jeugdleden in een speltak hun opgedane kennis overdragen aan de jongere jeugdleden in een speltak. Vanaf de leeftijdscategorie 11-15 jaar zijn er zelfs patrouilles of rondes met leiders, vaak zijn leiders de oudere jeugdleden binnen de speltak.

Training van speltakleiding

Onze speltakleiding wordt getraind op verschillende basisvaardigheden, op die manier zorgen we ervoor dat de leiding altijd in bezit is van de juiste scouting kennis en ook in staat is om deze over te brengen. De Groepsbegeleider(s) (lid van verenigingsbestuur) zorgt monitort de kwaliteit van de opkomsten en zorgt ervoor dat nieuwe vrijwilligers vaardig worden in het leiding geven en over de juiste kwaliteiten beschikken.

EHBO

Binnen de Huysmangroep geven wij regelmatig trainingen aan onze leiding en leden zodat zij goed eerste hulp kunnen verlenen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Scouting Nederland wil haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er alles aan om dat te bereiken. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp en binnen Scouting Academy wordt er aandacht aan besteed. Daarnaast heeft Scouting Nederland een gedragscode en vertrouwenspersonen. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen.

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Veiligheid/Sociale%20veiligheid/Gedragscode.pdf

Verklaring van bevoegdheid

Voorwaarden voor verklaring van bevoegdheid als leidinggevende in een groep zijn:

 • Voldoen aan de leeftijdsgrenzen voor de betreffende functie.
 • Onderschrijven van de doelstelling van Scouting Nederland.
 • Binnen een jaar dient de basiscursus met goed gevolg te zijn afgerond
 • Het worden voorgedragen voor een verklaring van bevoegdheid door de groepsraad.

De verklaring van bevoegdheid wordt verleend door het Landelijk Bestuur en uitgereikt door het regiobestuur. Er worden geen verklaringen verleend op basis van oude volmachten.

Verklaring van kamp-, bivak- en logeerbevoegdheid

Voorwaarde voor het verkrijgen van een verklaring van kamp-, bivak- of logeerbevoegdheid is het gevolgd hebben van een kamp-, bivak- of logeertraining. Voor zo’n training kunnen uitsluitend bevoegde leid(st)ers zich opgeven. Deze verklaringen van bevoegdheid worden uitgeschreven door de regio.

Het regio bestuur is bevoegd tijdelijke verklaringen van bevoegdheid te verstrekken. Deze zijn maximaal één jaar geldig. Een tijdelijke verklaring van kampbevoegdheid wordt slechts afgegeven wanneer de groep iemand heeft ingeschreven (en betaald) voor de eerstvolgende kamptraining.

Leeftijdsgrenzen

Voor het functioneren binnen Scouting zijn er voorwaarden aan de leeftijd gesteld.

Verenigingsvoorzitter en -begeleider 21 jaar of ouder

Voor leidinggevenden telt het kalenderjaar waarin men de volgende leeftijd bereikt:

 • Leiding Bevers, welpen 17 jaar of ouder
 • Leiding scouts 18 jaar of ouder
 • Begeleiding explorers 20 jaar of ouder

Veiligheid in de praktijk

Kampvuur

De juiste kleding: Kampvuur is een belangrijke activiteit voor Scouting. Kleding beschermt tegen hitte en vonken.

Bij kampvuur niet dragen

 • Kleren van nylon of andere plastics
 • Korte broek/ slippers
 • Nieuwe kleding

Bij kampvuur wel dragen

 • Gesloten schoenen
 • Oude kleding
 • Pet of das voor als er even teveel rook in je gezicht waait

Vonken kunnen kleine gaatjes veroorzaken in kleding. Nylon en plastics zijn gevaarlijk omdat kleding op de huid smelt. Natuurlijke stoffen doen dit niet. Roet zorgt voor een sterke rookgeur. Rookgeur kan na een kampvuur makkelijk worden uitgewassen.

Zakmes

Zakmessen mogen alleen gedragen worden met toestemming van de leiding. In de meeste gevallen krijgen de jeugdleden eerst instructie. Bij de instructie hoort niet alleen snijden, maar ook weten wanneer je wel en wanneer je niet met een zakmes aan de slag kan.

Enkele tips:

 • Gebruik alleen inklapbare zakmessen van het type Zwitsers zakmes;
 • Koop alleen zgn. LOCK-KNIFE zakmessen. Dit zijn zakmessen waarvan het lemmet vergrendeld wordt na het uitklappen. Dit voorkomt het plotseling dichtklappen met vingers ertussen;
 • Koop niet de meest dikke zakmessen met honderd-en-één functies. Deze zijn te dik voor veilig gebruik in kleine handen;
 • Doe de zakmes aan een koord of ketting zodat je deze niet verliest;
 • Snijd altijd van je af en niet in de buurt van mensen;
 • Gebruik het zakmes niet als koevoet of om iets mee los te wrikken;
 • Houd het zakmes goed gesmeerd, schoon en scherp (een bot mes is gevaarlijk).

Volgens de wapenwet:

 • Het lemmet (stalen snijdeel) mag niet langer zijn dan 7cm wanneer smaller dan 14mm;
 • Het lemmet mag nooit langer zijn dan 9cm;
 • Het lemmet mag maar aan één zijde scherp/geslepen zijn.

Het bezit van messen welke niet aan bovenstaande eisen voldoen is strafbaar!

Hakken en zagen

Vanaf een jaar of 11 wordt jeugdleden langzaam geleerd hoe je veilig kan omgaan met bijl en zaag. Dit gebeurt aan de hand van gereedschap dat door hen veilig gehanteerd kan worden, dus niet met de zwaarste bijlen en met de correcte technieken.

Nachttochten en droppings

Een tocht door het donker is extra spannend en verbetert zelfredzaamheid en oriëntatie vermogen. Nachttochten zijn vaak populair bij jeugdleden en leiding en zelfs de oudste jeugdleden organiseren dit nog vaak voor elkaar. De leiding zal zorgen voor een goede organisatie, zoals:

 • Het meegeven van telefoonnummers en een telefoon in geval van nood;
 • Het controleren van de route;
 • Reflecterende hesjes meegeven aan de jeugdleden .

Vanaf een jaar of 11 kunnen jeugdleden in groepen vaak al alleen op pad, de leiding is dan niet ver weg. Bij de jongste jeugdleden gaat de leiding mee, zij blijven in een afgebakend gebied en komen zelden op de openbare weg.

Pionieren, klimmen en abseilen

Hoe ouder jeugdleden worden, hoe meer ze aankunnen en de activiteiten worden daarmee steeds uitdagender. Voor zaken als pionieren (bouwwerken maken met hout en touw), klimmen en abseilen krijgen jeugdleden en zeker ook de leiding een goede instructie van ervaren en waar nodig gecertificeerde mensen.